PB SWISS TOOLS: Bộ giá đột [thân vân]

PB 715 H

Quick overview

Bộ giá đột gồm đột cắt và đột rãnh, thân có vân đựng trong giá nhựa đứng.

E-Mail
Item Code
PB 715.H 715/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 705/1, 2 593 1 0 7 610733 004805 3.707.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 758 SET

View Details

PB 758

View Details

PB 755 BL

View Details

PB 755

View Details

Notice
Gọi ngay