PB SWISS TOOLS: Đột cắt [thân vân]

PB 720

Quick overview

Đột cắt, đầu bằng, thân có vân.

E-Mail
Item Code
PB 720.1 6 100 1 15 17 10 0 7 610733 004812 253.000 đ ADD
PB 720.2 6 105 2 20 18 10 0 7 610733 004836 253.000 đ ADD
PB 720.3 7 110 3 25 26 10 0 7 610733 004850 259.000 đ ADD
PB 720.4 8 115 4 30 34 10 0 7 610733 004867 273.000 đ ADD
PB 720.5 8 120 5 35 38 10 0 7 610733 004874 279.000 đ ADD
PB 720.6 10 125 6 40 61 10 0 7 610733 004881 334.000 đ ADD
PB 720.7 10 130 7 40 67 10 0 7 610733 004898 368.000 đ ADD
PB 720.8 11 135 8 45 84 10 0 7 610733 004904 414.000 đ ADD
PB 720.9 12 140 9 45 106 10 0 7 610733 004911 483.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 745

View Details

PB 735 B CN

View Details

PB 735 BL

View Details

PB 735

View Details

Notice
Gọi ngay